Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy PRZYSTAŃ Z NAMI.
2. Regulamin wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz U z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom pod adresem: https://przystanznami.pl/regulamin-serwisu/ . Znajduje się na dole strony w formie do przeczytania, pobrania, utrwalenia oraz wydrukowania

Definicje

§ 2

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Administrator –
Osoba odpowiedzialna za funkcjonalność platformy , posiadająca upoważnienie do zarządzania Platformą, w tym do nadzoru technicznego oraz do blokowania i usuwania kont użytkowników w przypadku naruszania zasad niniejszego regulaminu

Dane
Dane osobowe Użytkownika podane przez niego podczas rejestracji oraz w trakcie korzystania
z Platformy PRZYSTAŃ Z NAMI

Hasło dostępu
Hasło Użytkownika umożliwiające dostęp do Platformy PRZYSTAŃ Z NAMI

Kierownik 
Osoba zwana dalej Kierownikiem, która odpowiedzialna jest za nadzór merytoryczny i etyczny zamieszczanych na forach treści przez Użytkowników  mająca uprawnienia do blokowania i usuwania kont Użytkowników w przypadku naruszania przez nich zasad niniejszego regulaminu.

Koordynator
Osoba, która koordynuje treści zamieszczane w grupach wsparcia,  mająca kwalifikacje pedagogiczne, psychologiczne inne, które umożliwiają  merytorycznie weryfikowanie zamieszczanych przez uczestników treści.

Konto użytkownika 
Zestaw informacji o osobie Użytkownika, która korzysta z Platformy, na które składa się m.in. imię, nazwisko oraz adres e-mailowy Użytkownika

Terapia
Zbiór treści, które są udostępniane tylko i wyłącznie do wiadomości terapeuty i osoby uczestniczącej w terapii

Coach live
Zbiór treści które są udostępniane tylko i wyłącznie  do wiadomości coacha oraz osoby korzystającej z jego usług/porad.

Szkolenia indywidualne
Zbiór treści udostępnianych jedynie do wiadomości i stosowania przez osoby korzystające ze szkoleń i  szkolącego.

Platforma
Aplikacja internetowa służąca do terapii, coachingu, szkoleń indywidualnych ( zamkniętych), szkoleń otwartych, w tym przeprowadzania wykładów, prezentacji multimedialnych, dyskusji, testów, quizów, itp. kontaktów pomiędzy zainteresowanymi na forum w trybie online,zwana dalej Platformą.”

Prowadzący
Osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia, tworzenia i zamieszczania na Platformie materiałów, testów, quizów itp.

Regulamin
Regulamin, określający warunki korzystania z Platformy PRZYSTAŃ Z NAMI

Treści
Materiały merytoryczne udostępniane na Platformie, na zasadach określonych w Regulaminie

Rozdział II

Zasady korzystania z Platformy

§ 3

1. Platforma dostępna jest tylko i wyłącznie poprzez sieć Internet i działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z przyczyn awaryjnych.
2. Korzystanie z Platformy wymaga od Użytkownika dostępu do sieci internetowej, posiadania komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową niezbędną do udziału w terapii, coachingu innych w/w , bądź korzystania z zamieszczanych na Platformie treści.
3. Aby mieć dostęp do Platformy niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika adresu e- mail.
4. Utworzenie Konta użytkownika jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie koniecznym do obsługi Platformy przez Prowadzącego, Kierownika i Administratora. – dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z póź. zm ), ostatnia zm. Dz.U. z 2014 poz. 1182.
5. Użytkownicy, którzy chcą korzystać z usług świadczonych przez Platformę PRZYSTAŃ Z NAMI zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego swoimi danymi oraz do utworzenia hasła dostępu zgodnie z procedurą opisaną na stronie Platformy.
6. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swojego hasła dostępu do Platformy i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia cudzych praw oraz wyrządzenia komukolwiek szkody w związku z własnym bezprawnym działaniem lub działaniem osób trzecich, którym wbrew postanowieniom regulaminu udostępnił swoje hasło dostępu.
7. Użytkownik i Prowadzący posiadają ograniczone uprawnienia do samodzielnego modyfikowania informacji na Koncie Użytkownika.
8. Użytkownik może samodzielnie umieszczać swoje zdjęcie, które jest widoczne dla innych użytkowników Platformy oraz dodawać krótki opis swojej osoby.
9. Pełna aktualizacja informacji na koncie użytkownika dokonywana jest przez Administratora.
10. W celu dokonania aktualizacji lub usunięcia błędów na Koncie Użytkownika należy przesłać powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@przystanznami.pl.
11. Terapia i coaching przeprowadzane są zgodnie z zasadami profesjonalnymi i etycznymi terapii i coachingu. Cennik usług udostepniony jest na stronie www.przystanznami.pl/zapis-na-terapie.
12. Dozwolone jest zamieszczanie na Platformie tylko materiałów, do których użytkownik posiada prawa autorskie. W przypadku zamieszczania całości, bądź fragmentów materiałów należących do osób trzecich wymagana jest ich pisemna zgoda. W przypadku cytowania małych fragmentów wymagane jest podanie źródła jego pochodzenia.
13. Udostępniane oraz powielane Treści umieszczonych na Platformie bez wyraźnej zgody Administratora jest zabronione.
14. Treści, wypowiedzi, zdjęcia lub inne materiały zamieszczane na Platformie przez użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez Administratora gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz naruszają dobra innych użytkowników Platformy.
15. W wypowiedziach, dyskusjach nie wolno zamieszczać wyrażeń nieprzyzwoitych, obraźliwych ani takich, które naruszają obowiązujące prawo.
16. Za merytoryczną stronę zamieszczanych Treści odpowiada Kierownik.
17. Zauważone wszelkie niezgodności i błędy merytoryczne należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@przystanznami.pl.
18. Platforma PRZYSTAŃ Z NAMI nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożliwością korzystania przez niego z zasobów Platformy, w tym za utratę materiałów, opóźnienia w otrzymaniu lub opóźnienia w przesyłaniu materiałów oraz innych zakłóceń wynikających z przyczyn technicznych lub siły wyższej.
19. Za zdarzenia siły wyższej lub przyczyny techniczne uważa się w szczególności:>
 • przyczyny techniczne związane ze specyfiką pracy zdalnej,
 • awarie transmisji lub łączy telefonicznych, obciążenia łączy, braku dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
 • przerwy w dostawie energii elektrycznej,
 • awarie urządzeń komputerowych,
 • konieczne przerwy eksploracyjne i remontowe,
 • okoliczności, za które odpowiada Użytkownik, takie jak awaria własnych urządzeń komputerowych.

Rozdział III

Zasady zamieszczania treści na platformie

1. Za uruchomienia terapii/ coachingu, szkoleń indywidualnych, otwartych z osobami, grupami odpowiedzialny jest Kierownik, który wraz z uruchomieniem nadaje odpowiednie uprawnienia Prowadzącym terapie/coaching/szkolenia.
2. Terapeuci/coachowie, szkoleniowcy umawiają bezpośrednio z zainteresowanym terminy ich wirtualnych spotkań. Osoby prowadzące przygotowują treści zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki oraz wykorzystując swoją najlepszą wiedzę merytoryczną.
3. Terapeuci/coachowie/szkoleniowcy systematycznie monitorują uczestnictwo Użytkowników na prowadzonych przez siebie zajęciach, przekazując informacje o postępach tylko i wyłącznie zainteresowanym osobom.
4. Na Platformie dopuszcza się umieszczanie :
  a. testów
  b. quizów
  c. plików tekstowych
  d. opracowań
  e. udział w dyskusjach
  f. artykułów
  g. inne

Rozdział IV

Polityka Prywatności

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.przystanznami.pl.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 • Podane przez Użytkowników dane osobowe Platforma PRZYSTAŃ Z NAMI zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Użytkownik ma możliwość zmiany podanych danych osobowych lub ich usunięcia w dowolnym momencie poprzez edycję danych w profilu użytkowniku i poprzez wysłanie stosownej informacji do administratora przystanznami.pl na adres admin@przystanznami.pl

Newsletter