Cyberzagrożenia – Zadbaj o bezpieczeństwo uczniów w Internecie

DZIĘKI SZKOLENIU
 1. Zdobędą Państwo wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w Internecie.

 1. Zdobędą Państwo kompetencje w zakresie rozpoznawania oraz przeciwdziałania cyberzagrożeniom.

 1. Zdobędą Państwo kompetencje w zakresie bycia bezpiecznym użytkownikiem Internetu oraz kształtowania takiej postawy u innych.

KONCEPCJA SZKOLENIA

W zakresie wiedzy:

 • uczestnik posiada wiedzę na temat cyberzagrożeń;

 • uczestnik posiada wiedzę na temat własnych zasobów osobistych istotnych w ochronie własnego bezpieczeństwa w Internecie oraz bezpieczeństwa innych użytkowników;

W zakresie umiejętności:

 • uczestnik potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu diagnozowania, analizowania
  i prognozowania sytuacji związanych z zagrożeniem własnego bezpieczeństwa w Internecie oraz bezpieczeństwa innych użytkowników;

 • uczestnik potrafi rozpoznawać różnorodne przejawy cyberzagrożeń;

 • uczestnik potrafi dobierać właściwe działania pomocowe;

 • uczestnik potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu projektowania i realizowania działań profilaktycznych;

 • uczestnik potrafi pracować w zespole w szkole oraz posiada umiejętności współpracy z innymi podmiotami w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem cyberzagrożeniom;

W zakresie kompetencji społecznych:

 • uczestnik ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności;

 • uczestnik rozumie potrzebę ciągłego rozwijania swoich kompetencji i doskonalenia umiejętności istotnych w dbaniu o bezpieczeństwo w Internecie swoje i innych;

 • uczestnik rozumie potrzebę ciągłego rozwijania swoich kompetencji i doskonalenia umiejętności istotnych w udzielaniu pomocy;

 • uczestnik jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz przeciwdziałania cyberprzemocy.

PROGRAM SZKOLENIA
 cyberzagrożenia
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Sławomir Adamczewski – podinspektor Policji w stanie spoczynku, magister pedagogiki, psychoterapeuta w akredytacji PARPA.

Umiejętnie łączy i wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianej prewencji kryminalnej oraz pomocy osobom doświadczonym przestępstwem, w tym przemocą rówieśniczą i przemocą w rodzinie. Był współuczestnikiem projektu Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności oraz programu KMP w Łodzi pn. Bezpieczna Szkoła. Uczestniczył w pracach Panelu Ekspertów przy Centrum Służby Rodzinie w Łodzi dotyczących przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej oraz profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Jest współtwórcą Procedur postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole, które zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zyskały uznanie pedagogów, będąc stałym elementem dydaktycznym wykorzystywanym przez placówki oświatowe na terenie całej Polski.

Pełnił służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi, m.in. w Zespole ds. Nieletnich i Patologii, Zespole ds. Prewencji Kryminalnej i Nieletnich Wydziału Prewencji KMP w Łodzi. Ostatnio jako Naczelnik Wydziału Prewencji V Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Dotychczas wyróżniony: Brązowym Krzyżem Zasługi (przyznanym za narażenie życia w pożarze), Brązową Odznaką Zasłużony Policjant, Złotym Medalem za Długoletnią służbę.

CENA SZKOLENIA

1750 PLN / grupa 25 pedagogów z jednej placówki + 30 PLN / każda dodatkowa osoba.

Cena obejmuje 4-godzinne szkolenie stacjonarne w Państwa placówce.

* Przy jednoczesnym zamówieniu większej ilości szkoleń z naszej oferty otrzymują Państwo 10% zniżki na każde następne szkolenie.

WARUNKI UKOŃCZENIA

Aktywne uczestnictwo w szkoleniu.

MATERIAŁY

Papier, plansze tematyczne, kartki samoprzylepne, mazaki, prezentacja multimedialna, filmy szkoleniowe, materiały dla uczestników.

ZALECANA LITERATURA PRZEDMIOTU
 1. Barlińska Julia, Szuster Anna, Cyberprzemoc. O zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.

 2. Kowalski Robin M, Limber Susan P., Agatston Patricia W., Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

 3. Sołtysiak Teresa, Nowakowska Aleksandra (red.), Młode pokolenie – ofiary czy sprawcy przemocy?, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

 4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 228)

 5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553)

 6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555)

 7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93)

 8. Ustawa z dnia 20 maja 1971 Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114)

Wróć do spisu szkoleń

Newsletter