Dopalacze, narkotyki, środki psychoaktywne, napoje energetyczne w kontekście odpowiedzialności prawnej i wpływu na zachowania młodzieży

DZIĘKI SZKOLENIU
 1. Zdobędą Państwo wiedzę w zakresie specyfiki zażywania różnorodnych środków psychoaktywnych przez młodzież.

 1. Zdobędą Państwo kompetencje oraz umiejętności w zakresie rozpoznawania zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi.

 1. Zdobędą Państwo kompetencje oraz umiejętności w zakresie praktycznego realizowania zadań diagnostycznych, pomocowych oraz profilaktycznych związanych ze zjawiskiem zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych.

KONCEPCJA SZKOLENIA

w zakresie wiedzy:

 • uczestnik posiada wiedzę na temat substancji psychoaktywnych: behawioralna oraz psychologiczna charakterystyka działania i złożone konsekwencje ich zażywania;

 • uczestnik posiada wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego w procesie udzielania pomocy młodzieży zażywającej substancje zmieniające stan świadomości;

 • uczestnik posiada wiedzę na temat własnych zasobów osobistych istotnych w przeciwdziałaniu występowania zjawiska zażywania przez młodzież środków psychoaktywnych;

 • uczestnik posiada wiedzę na temat skutecznego realizowania zadań związanych z przeciwdziałaniem zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych.

w zakresie umiejętności:

 • uczestnik potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych przez młodzież;
 • uczestnik potrafi rozpoznawać objawy wskazujące na przyjmowanie substancji psychoaktywnych;
 • uczestnik potrafi dobierać właściwe działania pomocowe;
 • uczestnik potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu projektowania i realizowania zadań związanych z przeciwdziałaniem zażywania przez młodzież substancji szkodliwych;
 • uczestnik potrafi pracować w zespole w szkole oraz posiada umiejętności współpracy z innymi podmiotami w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem zażywania przez młodzież substancji szkodliwych.

w zakresie kompetencji społecznych:

 • uczestnik ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności;
 • uczestnik rozumie potrzebę ciągłego rozwijania swoich kompetencji i doskonalenia umiejętności istotnych w udzielaniu pomocy osobom sięgającym po środki psychoaktywne;
 • uczestnik jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz profilaktyki uzależnień wśród młodzieży.
PROGRAM SZKOLENIA
dopalacze
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Sławomir Adamczewski – podinspektor Policji w stanie spoczynku, magister pedagogiki, psychoterapeuta w akredytacji PARPA.

Umiejętnie łączy i wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianej prewencji kryminalnej oraz pomocy osobom doświadczonym przestępstwem, w tym przemocą rówieśniczą i przemocą w rodzinie. Był współuczestnikiem projektu Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności oraz programu KMP w Łodzi pn. Bezpieczna Szkoła. Uczestniczył w pracach Panelu Ekspertów przy Centrum Służby Rodzinie w Łodzi dotyczących przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej oraz profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Jest współtwórcą Procedur postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole, które zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zyskały uznanie pedagogów, będąc stałym elementem dydaktycznym wykorzystywanym przez placówki oświatowe na terenie całej Polski.

Pełnił służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi, m.in. w Zespole ds. Nieletnich i Patologii, Zespole ds. Prewencji Kryminalnej i Nieletnich Wydziału Prewencji KMP w Łodzi. Ostatnio jako Naczelnik Wydziału Prewencji V Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Dotychczas wyróżniony: Brązowym Krzyżem Zasługi (przyznanym za narażenie życia w pożarze), Brązową Odznaką Zasłużony Policjant, Złotym Medalem za Długoletnią służbę.

CENA SZKOLENIA

1750 PLN / grupa 25 pedagogów z jednej placówki + 30 PLN / każda dodatkowa osoba.

Cena obejmuje 4-godzinne szkolenie stacjonarne w Państwa placówce.

* Przy jednoczesnym zamówieniu większej ilości szkoleń z naszej oferty otrzymują Państwo 10% zniżki na każde następne szkolenie.

WARUNKI UKOŃCZENIA

Aktywne uczestnictwo w szkoleniu.

MATERIAŁY

Papier, plansze tematyczne, kartki samoprzylepne, mazaki, prezentacja multimedialna, filmy szkoleniowe, materiały dla uczestników.

ZALECANA LITERATURA PRZEDMIOTU
 1. Jędrzejko Mariusz, Białas Tomasz, Staśczak Zbigniew, Narkotyki, dopalacze, nowe środki psychoaktywne, Warszawa: Wydawnictwo Aspra, 2018.

 2. Warecki Krzysztof, Dopalacze, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2010.

Wróć do spisu szkoleń

Newsletter