Praca z młodzieżą w kontekście Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

DZIĘKI SZKOLENIU
 1. Zdobędą Państwo wiedzę na temat prawnych uwarunkowań postępowania w sprawach nieletnich.

 1. Zdobędą Państwo kompetencje oraz umiejętności w zakresie pracy z młodzieżą w szkole w kontekście zapisów Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

KONCEPCJA SZKOLENIA

w zakresie wiedzy:

 • uczestnik posiada wiedzę na temat podstawowej nomenklatury prawniczej mającej zastosowanie do młodzieży;
 • uczestnik posiada wiedzę na temat zjawiska demoralizacji młodzieży oraz środków zwalczania i zapobiegania jej;
 • uczestnik posiada wiedzę na temat zjawiska przestępczości wśród młodzieży oraz możliwych środków prewencyjnych;
 • uczestnik posiada wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego w procesie udzielania pomocy.

w zakresie umiejętności:

 • uczestnik potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania potencjalnie szkodliwych sytuacji z udziałem młodzieży;
 • uczestnik potrafi dobierać właściwe działania profilaktyczne i pomocowe;
 • uczestnik potrafi pracować w zespole w szkole oraz posiada umiejętności współpracy z innymi podmiotami w celu realizacji zapisów Ustawy.

w zakresie kompetencji społecznych:

 • uczestnik ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności;
 • uczestnik rozumie potrzebę ciągłego rozwijania swoich kompetencji i doskonalenia umiejętności istotnych w udzielaniu pomocy osobom zagrożonym demoralizacją;
 • uczestnik jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz efek-tywnej pracy z młodzieżą.
PROGRAM SZKOLENIA
 Praca z młodzieżą
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Sławomir Adamczewski – podinspektor Policji w stanie spoczynku, magister pedagogiki, psychoterapeuta w akredytacji PARPA.

Umiejętnie łączy i wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianej prewencji kryminalnej oraz pomocy osobom doświadczonym przestępstwem, w tym przemocą rówieśniczą i przemocą w rodzinie. Był współuczestnikiem projektu Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności oraz programu KMP w Łodzi pn. Bezpieczna Szkoła. Uczestniczył w pracach Panelu Ekspertów przy Centrum Służby Rodzinie w Łodzi dotyczących przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej oraz profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Jest współtwórcą Procedur postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole, które zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zyskały uznanie pedagogów, będąc stałym elementem dydaktycznym wykorzystywanym przez placówki oświatowe na terenie całej Polski.

Pełnił służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi, m.in. w Zespole ds. Nieletnich i Patologii, Zespole ds. Prewencji Kryminalnej i Nieletnich Wydziału Prewencji KMP w Łodzi. Ostatnio jako Naczelnik Wydziału Prewencji V Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Dotychczas wyróżniony: Brązowym Krzyżem Zasługi (przyznanym za narażenie życia w pożarze), Brązową Odznaką Zasłużony Policjant, Złotym Medalem za Długoletnią służbę.

CENA SZKOLENIA

1750 PLN / grupa 25 pedagogów z jednej placówki + 30 PLN / każda dodatkowa osoba.

Cena obejmuje 4-godzinne szkolenie stacjonarne w Państwa placówce.

* Przy jednoczesnym zamówieniu większej ilości szkoleń z naszej oferty otrzymują Państwo 10% zniżki na każde następne szkolenie.

WARUNKI UKOŃCZENIA

Aktywne uczestnictwo w szkoleniu.

MATERIAŁY

Papier, plansze tematyczne, kartki samoprzylepne, mazaki, prezentacja multimedialna, materiały dla uczestników.

ZALECANA LITERATURA PRZEDMIOTU
 1. Kozaczuk Franciszek, Młodzież wobec współczesnych zagrożeń, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003.

 2. Hollin Clive R., Brown Deborah, Palmer Emma J., Przestępczość wśród młodzieży: rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.

 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 228)

Wróć do spisu szkoleń

Newsletter