Przemoc rówieśnicza

DZIĘKI SZKOLENIU
 1. Zdobędą Państwo wiedzę w zakresie problematyki przemocy rówieśniczej.

 1. Zdobędą Państwo kompetencje w zakresie praktycznego realizowania zadań diagnostycznych, pomocowych oraz profilaktycznych związanych ze zjawiskiem przemocy rówieśniczej.

KONCEPCJA SZKOLENIA

w zakresie wiedzy:

 • uczestnik posiada wiedzę na temat psychologicznych, społecznych i prawnych aspektów przemocy rówieśniczej;

 • uczestnik posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania osób będących sprawcami lub ofiarami przemocy rówieśniczej;

 • uczestnik posiada wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego w procesie udzielania pomocy;

 • uczestnik posiada wiedzę na temat własnych zasobów osobistych istotnych w przeciwdziałaniu występowania zjawiska przemocy rówieśniczej;

 • uczestnik posiada wiedzę na temat skutecznego realizowania zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej w szkole.

w zakresie umiejętności:

 • uczestnik potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji związanych z przemocą rówieśniczą;

 • uczestnik potrafi rozpoznawać różnorodne przejawy przemocy rówieśniczej;

 • uczestnik potrafi dobierać właściwe działania pomocowe;

 • uczestnik potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu projektowania i realizowania zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej w szkole;

 • uczestnik potrafi pracować w zespole w szkole oraz posiada umiejętności współpracy z innymi podmiotami w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej.

w zakresie kompetencji społecznych:

 • uczestnik ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności;

 • uczestnik rozumie potrzebę ciągłego rozwijania swoich kompetencji i doskonalenia umiejętności istotnych w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy rówieśniczej;

 • uczestnik jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej przede wszystkim w szkole.

PROGRAM SZKOLENIA
 przemoc równiesnicza
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Sławomir Adamczewski – podinspektor Policji w stanie spoczynku, magister pedagogiki, psychoterapeuta w akredytacji PARPA.

Umiejętnie łączy i wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianej prewencji kryminalnej oraz pomocy osobom doświadczonym przestępstwem, w tym przemocą rówieśniczą i przemocą w rodzinie. Był współuczestnikiem projektu Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności oraz programu KMP w Łodzi pn. Bezpieczna Szkoła. Uczestniczył w pracach Panelu Ekspertów przy Centrum Służby Rodzinie w Łodzi dotyczących przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej oraz profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Jest współtwórcą Procedur postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole, które zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zyskały uznanie pedagogów, będąc stałym elementem dydaktycznym wykorzystywanym przez placówki oświatowe na terenie całej Polski.

Pełnił służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi, m.in. w Zespole ds. Nieletnich i Patologii, Zespole ds. Prewencji Kryminalnej i Nieletnich Wydziału Prewencji KMP w Łodzi. Ostatnio jako Naczelnik Wydziału Prewencji V Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Dotychczas wyróżniony: Brązowym Krzyżem Zasługi (przyznanym za narażenie życia w pożarze), Brązową Odznaką Zasłużony Policjant, Złotym Medalem za Długoletnią służbę.

CENA SZKOLENIA

1750 PLN / grupa 25 pedagogów z jednej placówki + 30 PLN / każda dodatkowa osoba.

Cena obejmuje 4-godzinne szkolenie stacjonarne w Państwa placówce.

* Przy jednoczesnym zamówieniu większej ilości szkoleń z naszej oferty otrzymują Państwo 10% zniżki na każde następne szkolenie.

WARUNKI UKOŃCZENIA

Aktywne uczestnictwo w szkoleniu.

MATERIAŁY

Papier, plansze tematyczne, kartki samoprzylepne, mazaki, prezentacja multimedialna, filmy szkoleniowe, materiały dla uczestników.

ZALECANA LITERATURA PRZEDMIOTU
 1. Barlińska Julia, Szuster Anna, Cyberprzemoc. O zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.

 2. Durka Grażyna (red.), Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010.

 3. Sołtysiak Teresa, Nowakowska Aleksandra (red.), Młode pokolenie – ofiary czy sprawcy przemocy?, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

Wróć do spisu szkoleń

Newsletter