Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w kontekście współpracy szkoły z policją

DZIĘKI SZKOLENIU
 1. Zdobędą Państwo wiedzę w zakresie problematyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

 1. Zdobędą Państwo kompetencje w zakresie praktycznego realizowania zadań diagnostycznych, pomocowych oraz profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży.

 1. Zdobędą Państwo kompetencje w zakresie efektywnego podejmowania współpracy międzyinstytucjonalnej.
KONCEPCJA SZKOLENIA

w zakresie wiedzy:

 • uczestnik posiada wiedzę na temat konsekwencji zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży (m.in. w aspekcie zdrowotnym, psychologicznym, społecznym, kulturowym, prawnym);

 • uczestnik posiada wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego w procesie udzielania pomocy;

 • uczestnik posiada wiedzę na temat współpracy między szkołą a Policją (możliwości oraz ograniczenia);

 • uczestnik posiada wiedzę na temat realizowania działań profilaktycznych w szkole.

w zakresie umiejętności:

 • uczestnik potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu rozpoznawania, analizowania, zapobiegania i prognozowania sytuacji związanych z zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży;

 • uczestnik potrafi dobierać właściwe działania pomocowe;

 • uczestnik potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu projektowania i realizowania współpracy między szkołą a Policją;

 • uczestnik potrafi pracować w zespole w szkole oraz posiada umiejętności współpracy z innymi podmiotami w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem zachowaniom ryzykownym.

w zakresie kompetencji społecznych:

 • uczestnik ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności;

 • uczestnik rozumie potrzebę ciągłego rozwijania swoich kompetencji i doskonalenia umiejętności istotnych w rozpoznawaniu zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży

 • uczestnik rozumie potrzebę ciągłego rozwijania swoich kompetencji i doskonalenia umiejętności istotnych w udzielaniu pomocy;

 • uczestnik jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym.

PROGRAM SZKOLENIA
 zachowania ryzykowne
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Sławomir Adamczewski – podinspektor Policji w stanie spoczynku, magister pedagogiki, psychoterapeuta w akredytacji PARPA.

Umiejętnie łączy i wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianej prewencji kryminalnej oraz pomocy osobom doświadczonym przestępstwem, w tym przemocą rówieśniczą i przemocą w rodzinie. Był współuczestnikiem projektu Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności oraz programu KMP w Łodzi pn. Bezpieczna Szkoła. Uczestniczył w pracach Panelu Ekspertów przy Centrum Służby Rodzinie w Łodzi dotyczących przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej oraz profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Jest współtwórcą Procedur postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole, które zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zyskały uznanie pedagogów, będąc stałym elementem dydaktycznym wykorzystywanym przez placówki oświatowe na terenie całej Polski.

Pełnił służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi, m.in. w Zespole ds. Nieletnich i Patologii, Zespole ds. Prewencji Kryminalnej i Nieletnich Wydziału Prewencji KMP w Łodzi. Ostatnio jako Naczelnik Wydziału Prewencji V Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Dotychczas wyróżniony: Brązowym Krzyżem Zasługi (przyznanym za narażenie życia w pożarze), Brązową Odznaką Zasłużony Policjant, Złotym Medalem za Długoletnią służbę.

CENA SZKOLENIA

1750 PLN / grupa 25 pedagogów z jednej placówki + 30 PLN / każda dodatkowa osoba.

Cena obejmuje 4-godzinne szkolenie stacjonarne w Państwa placówce.

* Przy jednoczesnym zamówieniu większej ilości szkoleń z naszej oferty otrzymują Państwo 10% zniżki na każde następne szkolenie.

WARUNKI UKOŃCZENIA

Aktywne uczestnictwo w szkoleniu.

MATERIAŁY

Papier, plansze tematyczne, kartki samoprzylepne, mazaki, prezentacja multimedialna, materiały dla uczestników.

ZALECANA LITERATURA PRZEDMIOTU
 1. Durka Grażyna (red.), Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010.

 2. Ogińska-Bulik Nina (red.), Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, Łódź: Wydawnictwo AHE, 2006.

 3. Ostaszewski Krzysztof, Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience, Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2014.

Wróć do spisu szkoleń

Newsletter