REGULAMIN PLATFORMY WWW.PRZYSTANZNAMI.PL

I. Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a. „Administrator” – Fundacja Przystań z Nami z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Jana Kazimierza 11/8, 98-220 Zduńska Wola, e-mail: kontakt@przystanznami.pl ,

b. „Platforma” – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.przystanznami.pl oraz jej podstrony,

c. „Klient” – każda osoba, która zawarła z Administratorem umowę o założenie konta na Platformie lub bez zakładania konta na Platformie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

d. „Konto” – konto Klienta założone przez niego na paltfirmie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

e. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży usług znajdujących się w ofercie Fundacji za ceny podane na odpowiednich podstronach Platformy oraz stworzenia swego Konta.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Kupującego. Więcej w Polityce prywatności i plików cookie.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Platformy, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Ceny usług znajdujących się w ofercie Platformy są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto. Administrator może dokonywać modyfikacji oferty, cen usług, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych usług.

§ 5

Dokonanie zakupu na Platformie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

§ 6

1. Do korzystania z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityce Prywatności i Plików Cookies.

III. Założenie Konta.

§ 7

1. Osoba chcąca zawrzeć z Administratorem umowę o założenie Konta powinna kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Administratora skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej na Platformie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies.

5. Kliknięcie przycisku „Zapisz” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Administratora i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Administratora, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Administratorem, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

6. Administrator po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.

§ 8

Administrator zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 9

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień i historii ostatnich zamówień.

IV. Złożenie zamówienia.

§ 10

1. Sprzedaż usług odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 11

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży z Administratorem Klient wybiera na platformie usługi poprzez wybranie specjalisty, następnie rodzaju wsparcia, ilości sesji i kliknięcie ikony „dodaj do koszyka” znajdującej się przy danym specjaliście. Usługi znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych usług, usunięcia znajdujących się tam usług, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

2. Po dodaniu do koszyka usług, Klient ma możliwość zmiany ilości sesji jakie chce kupić na Platformie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki, a także usunięcia usług z koszyka. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zmówienia”.

3. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to powinien podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.

4. Następnie należy wybrać sposób dostawy. Obok dostępnych sposobów dostawy wyświetlone są ich koszty. W rubryce „Razem” podana jest kwota uwzględniająca ceny usług dodanych do koszyka oraz cenę wybranego sposobu dostawy. Należy następnie kliknąć przycisk „Dalej”.

5. Następnie Klient przejdzie do wyboru metody płatności.

6. Znajdujące się w koszyku usługi wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy stanowią skierowaną do Klienta przez Administratora ofertę zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych usług. Klient ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania.

7. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Administratora, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Administratorem a Klientem.

8. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Płatności internetowe”, Klient po kliknięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.

§ 12

1. Sposoby, koszty i terminy realizacji usług oraz obsługi płatności są określone każdorazowo po złożeniu zamówienia. Terminy wykonania usług przez Administratora ustalane są indywidualnie pomiędzy specjalistą a Klientem.  

2. Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Administrator może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.

V. Zwroty i reklamacje.

§ 13

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Administratorem, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient dokonał zamówienia usługi a ta nie została jeszcze wykonana, wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy lub

Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Administrator zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Administrator dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

5. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Administratora niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 14

1. Administrator informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad oraz zrealizować wykupioną usługę.

2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: kontakt@przystaznami.pl.

3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

4. Administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Administratora.

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta.

§ 15

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 16

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres konktakt@przystaznami.pl lub w innej formie. Umowa o założenie Konta zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

VII. Prawa Autorskie.

§ 17

Zabrania się kopiowania w całości lub częściowo wszelkich dzieł w ramach Platformy, jak i elementów graficznych Platformy. Każda próba kopiowania zostanie zgłoszona do prokuratury i instytucji związanych z ochroną Prawa Autorskiego.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 18

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 19

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie Regulamin serwisu.

 

Rejestrowanie nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się Lub Resetuj hasło